รายละเอียด
   
ใบแทน มรดก อาคารสิ่งปลูกสร้าง/น.ส.3 แบ่งแยก/สอบเขต/รวมโฉนด  
ที่ยังไม่สิ้นสุดประกาศ ครบวันประกาศแล้ว ส่งข้อความแล้ว  ยังไม่ส่งข้อความ  
  สีเขียว=วันประกาศยังไม่ครบ | สีส้ม=อีก 3 วันจะครบ  | สีแดง=ประกาศครบ  | สีน้ำเงิน=ส่ง SMS แล้ว| สีดำ=เสร็จแล้ว    
    เดือน ปี   
ลงด้านล่างสุด
ลำดับ ชื่อ-สกุล วันเริ่มประกาศ สิ้นสุดประกาศ
วันส่ง SMS
ประเภทประกาศ
เบอร์โทรศัพท์
การขอนัดวัน
#
#
ขึ้นด้านบน